O mediácii

Mediácia je mimosúdny spôsob riešenia sporov prostredníctvom tretej nestrannej a kvalifikovanej osoby - mediátora, ktorý je nápomocný pri hľadaní obojstranne výhodného riešenia sporu.

Mediátor sa riadi Zákonom č. 420/2004 Z.z. o mediácii v znení neskorších predpisov a je zapísaný v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR.

Na rozdiel od súdneho konania sa pri mediácii nehľadá, kto má pravdu alebo nie. Nejde ani o formu náhradu za právnu radu. Mediácia je šrukturovaný proces, ktorý má jednací, nie však rozhodovací charakter. To znamená, že pri mediácii nie ste pasívnym účastníkom a nečakáte, ako rozhodne mediátor, ale za jeho asistencie aktívne hľadáte spôsob urovnania Vášho sporu. Cieľom je vzájomne akceptovateľná dohoda. 

10 dôvodov pre mediáciu

Mediácia je alternatíva

Súdne konanie je náročné nielen z finančného a časového hľadiska, ale najmä z dôvodov zasahujúcich osobnú a emocionálnu stránku účastníkov. Mediácia je alternatíva súdneho riešenia sporov. Výsledkom je obojstranne výhodné riešenie vo forme písomnej dohody.

Mediácia šetrí čas

Mediáciu je možné začať už v priebehu niekoľkých dní po oslovení mediátora. Mediačné konanie sa podarí ukončiť spravidla po dvoch alebo troch mediačných stretnutiach, čo zvyčajne predstavuje niekoľko týždňov. V ideálnom prípade sa strany môžu dohodnúť už na prvom mediačnom stretnutí.

Mediácia šetrí financie

Hoci je mediácia hradená, náklady na mediačné konanie sú výrazne nižšie ako pri riešení sporu súdnou cestou. Navyše, ak sa už aj začalo súdne konanie, ale spor sa podarí urovnať mediáciou, vráti sa časť súdnych poplatkov. 

Mediáciou sa nezhoršujú vzťahy

Naopak, mediácia na rozdiel od súdneho sporu pomáha stranám sporu zachovať a dokonca ďalej rozvíjať doterajšie vzťahy. Mediácia tiež pomáha rozvíjať rešpekt k názorom a postojom iných ľudí.

Mediácia je dobrovoľná

K účasti na mediácii nie je možné žiadnu zo strán prinútiť, preto súhlas s účasťou na mediačnom konaní dáva nádej, že strany majú naozajstný záujem svoj spor vyriešiť čo najrýchlejšie a bez zbytočných strát.

Mediácia je neformálna

Mediácia je v porovnaní so súdnym konaním menej formálna, čo vyplýva nielen z postavenia mediátora, ale aj zo samotnej podstaty mediácie, najmä jej dobrovoľnosti.

Mediácia je dôverná

Všetci účastníci mediačného konania (teda rovnako mediátor aj strany sporu) sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s predmetom mediácie.

Mediáciu máte pod kontrolou

Mediácia má svoje pravidlá, ale priebeh konkrétneho mediačného konania ovplyvňujú strany konania podľa svojich potrieb. Mediátor sa zameriava na záujmy strán sporu, nerozhoduje o vine či nevine, ale vytvára podmienky na nájdenie riešenia prijateľného pre všetky strany sporu.

Mediáciu možno využiť, aj keď už začalo súdne konanie

To, že sa už začalo súdne konanie, nie je prekážkou mediácie a hoci to nie je jeho povinnosťou, sudca by mal odporučiť účastníkom súdneho konania pokúsiť sa vyriešiť spor mediáciou. Napokon, ak bude mediácia neúspešná, sa v krajnom prípade vždy môžete na súd vrátiť.

Mediácia naozaj funguje

Skúsenosti z krajín, kde je mediácia bežnou súčasťou života potvrdzujú, že vysoké percento prípadov, ktoré sa dostanú na mediáciu končí dohodou. Aj v prípadoch, ktoré sa neskončili úspechom, sa strany sporu v prevažnej miere vyjadrili, že ak v budúcnosti budú mať spor, pokúsia sa ho riešiť mediáciou.

Priebeh mediácie

Mediácia - je menej formálna oproti súdnemu procesu, no má samozrejme tiež svoj postup a pravidlá. Čo teda môžete od mediátora a mediácie očakávať?

Predmediačná fáza: oslovíte mediátora, ktorý zváži, či je spor vhodný alebo nevhodný na mediáciu. Ak je spor vhodný na mediáciu, mediátor vás poučí o mediácii a následne mu dáte plnomocenstvo mediovať váš spor. Mediátor potom osloví druhú stranu sporu, motivuje ju mediácii a dohodne s ňou stretnutie v mediačnej kancelárii, kde ju poučí o mediácii a následne dostane plnomocenstvo riešiť spor. V prípade, že druhá strana sporu odmietne mediáciu, mediátor o tom vystaví správu prvej strane - žiadateľovi o mediáciu. Mediátor každej zo strán vysvetlí priebeh mediácie, poučí zúčastnených o všetkých právach a povinnostiach, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté. Mediácia začína podpisom Dohody o začatí mediácie a jej zápisom do knihy mediácií vedenej mediátorom.

1. fáza - otvorenie mediácie. Mediácia začína otvorením mediačného konania. Mediátor vysvetlí svoju rolu v mediácii a dohodne sa so stranami sporu na pravidlách vzájomnej komunikácie. Mediácia može prebiehať spoločnou alebo oddelenou formou. Forma je použitá podľa podstaty sporu, resp. od toho ako veľmi v spore sú vyhrotené vzťahy oboch strán. 

2. fáza - získavanie informácií. Počas mediácie má každá zo strán sporu približne rovnaký čas na opis, rekonštrukciu a hľadanie podstaty sporu. Spolu s mediátorom identifikujú spor, ktorý má strana záujem riešiť. Strana sporu komunikuje priamo len s mediátorom, druhá strana počúva a nevstupuje do verbálnej komunikácie. 

3. fáza - porozumenie záujmom. Mediátor hľadá záujmy strán a vytvára priestor na to, aby každá zo strán pochopila záujem druhej strany.. Mediátor zdôrazní oblasť, kde sa ich záujmy stretávajú. Vzťah strán sa začína meniť zo súperivého na spolupracujúci. Strany sporu už medzi sebou komunikujú priamo. 

4. fáza - hľadanie riešení. Strany sporu navrhujú riešenia, ktoré sa najprv nehodnotia. Následne sa stanovia kritériá hodnotenia riešení z hľadiska naplnenia záujmov strán sporu. Pokiaľ to povaha sporu vyžaduje je možné po dohode sporových strán prizvať do mediácie špecialistu - advokáta, psychológa a pod. Tí sú nápomocní v náhľade na možné riešenia. 

5. fáza - vytvorenie a spísanie dohody. Mediačná dohoda obsahuje podrobný súpis riešení sporu. Mediačná dohoda je obojstranne výhodný výsledok riešenia sporu. Je to právny dokument v písomnej forme, ktorý sa stáva podpisom osôb zúčastnených na mediácii právne záväzným. Právne účinky platnej a záväznej dohody môžu byť rozšírené o možnosť oprávnenej strany podať návrh na súdny výkon rozhodnutia, alebo návrh na vykonanie exekúcie. Predpokladom toho, aby bolo možné dovolávať sa takýchto účinkov dohody, je jej spísanie vo forme notárskej zápisnice alebo jej schválenie ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom, podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch. 

6. fáza - ukončenie mediácie. Mediátor ocení aktivitu strán sporu v mediácii a zhrnie jej výsledok. V tejto fáze je aj priestor na spätnú väzbu na mediátora.

Najlepším riešením sporu je dohoda.