Oblasti mediácie

Rodinné spory

Rodinná mediácia sa zaoberá riešením konfliktov a sporov vzniknutých vo vzájomnom súžití manželov - partnerov, medzi rodičmi a deťmi, medzi príbuznými a pod. 

Kultúrny rozvod

Zhodnotenie, či sú obojstranné dôvody na rozvod manželstva, alebo ide o dlhodobejšie nedorozumenie, ktoré je možné vyriesiť a zachrániť vzťah. 

V prípade obojstranného  rozhodnutia ukončiť manželstvo dohodnúť sa na starostlivosti o maloleté deti a výške výživného. Táto je potom súčasťou žiadosti o rozvod manželstva so žiadosťou o schválenie zmieru pred súdom.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozvodu možnosť riešiť vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov prostredníctvom mediácie.

Občianskoprávne a komunitné spory

Zaraďujeme sem spory vzniknuté v spoločnosti, v komunitách, susedských vzťahoch a podobne:

- susedské spory (upratovanie, domáce zvieratá, hluk, parkovanie),

- spory v spoločenstvách vlastníkov bytov (podmienky, údržba majetku, fond opráv),

- konflikty medzi občanmi a susedskými inštitúciami, ako sú ihriská, verejne prístupné miesta, reštaurácie, školy, cirkev a podobne,

- medzi mládežou a staršími spoluobčanmi,

-konflikty s inštitúciami.

Obchodné spory

Spory medzi právnickou osobou a spoločníkmi, konateľmi, akcionármi a pod.

Spory v oblasti dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, nedodržavaní zmluvných podmienok a neplatení faktúr.

Výsledkom je úspora finančných prostriedkov, zníženie nákladov na riešenie sporovej situácie a urovnanie vzťahov do takej miery, ktorá umožní pokračovať v spoločných obchodných aktivitách. Často rieši aj otázku prevencie vzniku sporu. Mediácia je vhodná už pri vzniku obchodných aktivít, zmluvy medzi obchodnými partnermi, pri stanovovaní podmienok zmluvného vzťahu, rovnako ako priebežne pri úprave zmluvných vzťahov. 

Pracovnoprávne spory

Spory súviasiace s ukončením pracovného vzťahu, nedodržiavaním pracovnej zmluvy, a pracovnej náplne, diskriminácia na pracovisku, konflikty medzi nadriadenými a podriadenými pracovníkmi a medzi kolegami.

Spory v samospráve a štátnej správe

Spory medzi samosprávou a štátnou správou, medzi samosprávami, samosprávou alebo štátnou správou a občanom.


Ceny za mediačné a poradenské činnosti vykonávané podľa zákona č. 420/2004 Z.z. a platnej legislatívy SR

1. Mediácia a poradenstvo v súkromnom podnikateľskom sektore:

   - nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:

 • fyzické osoby - podnikatelia 65 €/hodina
 • právnické osoby - podnikatelia 130 €/hodina

   - majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:

 • od 3 319 € do 6 638 € 10% z hodnoty
 • od 6 639 € do 16 596 € 7% z hodnoty
 • od 16 597 € do 33 193 € 5% z hodnoty
 • od 33 194 € do 66 388 € 2% z hodnoty
 • viac ako 66 388 € 1% z hodnoty

2. Mediácia a poradenstvo v občianskych sporoch (susedské a rodinné spory, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory):


 • nemajetkové občianske spory 25 €/hodina
 • majetkové občianske spory do 1 660 €, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 65 €/hodina 
 • majetkové občianske spory viac ako 1 660 € je 100 €/hodina

3. Mediácia a poradenstvo v štátnom sektore (štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávanie a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore):

   - nemajetkové a pracovnoprávne spory 33 €/hodina  

   - majetkové spory v štátnom sektore  do 3 319 € , alebo ak majetková hodnota predmetu            mediácie nie je známa 33 €

 •   od 3 320 € do 6 638 € 8 % z hodnoty
 •   od 6 639 € do 16 596 € 5 % z hodnoty
 •   od 16 597 € do 33 193 € 3 % z hodnoty
 •   od 33 194 € do 66 388 € 2 % z hodnoty
 •   viac ako 66 388 € 1 % z hodnoty

Pri kombinácii účastníkov mediácie zo skupiny 1 a 3 sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje ½ súčtu sadzieb jednotlivých skupín.

Úvodná konzultácia je zdarma.

V prípade , že sa účastník rozhodne svoj spor riešiť mediáciou je cena za začatie mediácie stanovená na sumu 45,-€. V cene je preštudovanie prípadu a výzva druhej sporovej strane, a všetky potrebné úkony pre začatie mediačného konania v zmysle platného zákona o mediácii.

V prípade , že účastník mediácie výzvu prijme, sa cena za mediáciu stanovuje podľa cenníka.

Spísanie mediačnej dohody alebo uzatvorenie mediácie bez dohody je pre každého účastníka mediácie 15,-€ .

Za vyhotovenie záverečnej správy pri odmietnutí mediácie druhou stranou 15,-€

Za konzultácie, poradenstvo a iné úkony v rámci predmediačnej prípravy prvých 30 minút zdarma, po uplynutí tohto času za každú začatú hod 30,- € v prípade  sporov a SZČO, pre právnické osoby 50,-€ za hod.

Negociácia / vyjednávanie v prípade občianskych sporov, SZČO aj právnických osôb 50,- €, v závislosti od povahy sporu.

Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania.

Náhrada výdavkov za telekomunikačné služby - úkon vykonaný mediátrom 3,- €

Cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne.

Cenu je možné stanoviť aj dohodou všetkých zúčastnených strán.

Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme - dohoda, zápis alebo prehlásenie v plnej moci - pred začatím mediačného konania.