Kurz Mediátor

odborná príprava mediátora

Akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, číslo akreditácie POA:3311/2013/5/2.

Kurz Mediátor trvá 200 hodín a realizuje sa prezenčnou formou.

Kurz je rozdelený na 5 sústredení. Každé sústredenie trvá 4 dni. Každý deň trvá vyučovanie 10 vyučovacích hodín.

Členenie kurzu:

1. Základy právneho poriadku (50 hodín)

2. Interpersonálna komunikácia, teória konfliktov a psychologické aspekty riešenia konfliktov (50 hodín)

3. Tréning sociálnych zručností a pravidlá správania sa mediátora (50 hodín)

4. Vedenie procesu mediácie a príprava dohôd (50 hodín)

BONUS I: CALL PARTY

Nácvik zručností v telefonickej komunikácii s klientom, s protistrannou v mediácii, špecifiká a zákonitosti v telefonickom kontakte, dohodnutie termínu stretnutia a mnoho ďalšieho.

BONUS II: MANAŽMENT MEDIÁCIE A MEDIAČNEJ KANCELÁRIE

V tomto bonuse vám poskytneme niekoľko dobrých rád a tipov na založenie mediačnej kancelárie, jej vedenie, ako získať klienta, ako spolupracovať s inými odborníkmi v modeloch spolupráce.

BONUS III: ŠTARTOVACÍ BALÍČEK MEDIÁTORA

Každý úspešný účastník programu na záver získa nie len certifikát, ale aj tzv. štartovací balíček. Ten obsahuje všetky potrebné podklady pre úspešný štart do praxe, ako sú zákony, vzory dohôd a zmlúv, vzory oslovenia protistrany, a ďalšie. Všetky tieto doklady štartovacieho balíčka sú v elektronickej podobe a každý frekventant si ich môže upraviť pre svoje použitie.

Maximálny počet účastníkov jedného kurzu je 10.

Cena kurzu Mediátor:  stará cena 630,- EUR

                                    aktuálna cena 610,- EUR

Balíček kurzov Mediátor a Mediácia v rodinných sporoch: 

                                      cena 899,-€

         Individuálne možné dohodnúť splátkový kalendár !

V cene kurzu je započítaná úhrada za prednáškovú miestnosť, občerstvenie, odmena lektorov, certifikát, študijné materiály, štartovací balíček mediátora na dvd, konzultácie s lektorom, špeciálna didaktická technika.

Koordinátorom vzdelávania je Mgr. Peter Maľa, PhD. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte koordinátora na mob: 0907 430 182 alebo na malamediator@gmail.com

Mediácia v rodinných sporoch

špecializovaný kurz

Špecializovaný akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky POA:3311/2013/5/1.


Kurz je určený všetkým, ktorí si potrebujú osvojiť mediačné zručnosti  pri výkone svojho povolania pri práci s rodinnou v kríze, s rozvádzajúcim sa manželstvom, alebo pre mediátorov, ktorí chcú získať špecializáciu mediátora v rodinných sporoch. Kurz komplexne pokrýva predozvodovú, rozvodovú, a porozvodovú fázu.
Trvanie kurzu: 40 hodín.

I. ČASŤ: Právne aspekty v rodinných sporoch

Absolvent ovláda základné poznatky z právneho systému SR, ovláda právne aspekty rodinného práva. Tieto poznatky vie efektívne aplikovať v procese mediácie v rodinných sporoch tak, aby doviedol rozvádzajúcich sa manželov k dohode.

II. ČASŤ: Psychologické aspekty v rodinných sporoch.

Absolvent ovláda techniky efektívnej komunikácie, zvládanie emócií, identifikácie hnevu, zvládania hnevu v manželstve a v rodine, komunikačné stratégie medzi manželmi, komunikácia s dieťaťom v rozvodovej fáze, a mnoho ďalších techník využiteľných v mediačnom procese.

III. ČASŤ: Mediácia a mediačný proces v rodinných sporoch.

Absolvent ovláda zručnosti samostatne viesť mediačné konanie a doviesť sporové strany k vzájomnej dohode. Ovláda jednotlivé modely mediácie, postupy v mediácii rodinných sporov, spolupráca s inými profesiami, úlohy mediátora v jednotlivých fázach mediácie v rodinných sporoch, etické princípy výkonu mediačnej činnosti v rodinných sporoch, mediácia a deti - rešpektovanie najlepšieho záujmu dieťaťa - špeciálne úlohy mediátora.

Maximálny počet účastníkov jedného kurzu je 10.

Cena kurzu Mediácia v rodinných sporoch: 

                                                        stará cena 400,- EUR

                                                        aktuálna cena 370,- EUR

Individuálne možné dohodnúť splátkový kalendár !

V cene kurzu je započítaná úhrada za prednáškovú miestnosť, občerstvenie, odmena lektorov, certifikát, študijné materiály, štartovací balíček mediátora na dvd, konzultácie s lektorom, špeciálna didaktická technika.

Koordinátorom vzdelávania je Mgr. Peter Maľa, PhD. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte koordinátora na mob: 0907 430 182 alebo na malamediator@gmail.com 

Kurz rozvoja mediačných zručností

Krátkodobý intenzívny kurz

Kurz je určený nielen pre začínajúcich mediátorov ale aj pre mediátorov s dlhšou praxou, ktorí si chcú upevniť a rozšíriť svoje mediačné zručnosti.

Kurz je zameraný na vedenie celého mediačného procesu od predmediačnej fázy po ukončenie mediácie s využitím spätnej väzby od lektorov a ďalších účastníkov vzdelávania.

Kurz pozostáva z desiatich vyučovacích hodín.

Maximálny počet v rámci jedného kurzu je 5 účastníkov.

Cena kurzu: 49 EUR.

Koordinátorom vzdelávania je Mgr. Peter Maľa, PhD. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte koordinátora na mob: 0907 430 182 alebo na malamediator@gmail.com 

Manažment mediačnej kancelárie

Cieľom kurzu je získanie prehľadu o spôsobe:

  • ako viesť spisovú agendu,
  • ako viesť archiváciu,
  • ako sa odprezentovať,
  • kde a ako získať klientov,
  • čo je účinné v rámci reklamy,
  • ako komunikovať s partnermi,
  • ako komunikovať s inými profesiami v mediácii.

Kurz je 5 hodinový.

Maximálny počet v rámci jedného kurzu je 5 účastníkov.

Cena kurzu: 40 EUR.

Koordinátorom vzdelávania je Mgr. Peter Maľa, PhD. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte koordinátora na mob: 0907 430 182 alebo na malamediator@gmail.com  

Kurz peer mediácie

Číslo akreditácie programu PEER MEDIÁTOR: AKPSM/0035/2013/3/109

Cieľová skupina

Mladí vedúci, mládežnícki vedúci, mládežnícki aktivisti a lídri.

Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu získa vedomosti a zručnosti v oblasti peer mediácie ako alternatívneho riešenia konfliktov. Absolvent ďalej získa a upevní si zručnosti v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie, bude schopný efektívne používať techniky interpersonálnej komunikácie.

Absolvent si osvojí poznatky z oblasti teórie konfliktov, dokáže konflikt identifikovať, určiť jeho typ, zistiť príčiny, zdroje jeho vzniku a dokáže ho efektívne riešiť neautoritatívnym spôsobom.

Absolvent získa základný prehľad z oblasti práva, ktoré bude vedieť použiť v rámci peer mediácie alebo v osobnom a v nasledujúcom pracovnom živote.

Absolvent si osvojí poznatky a zručnosti pre efektívne riadenie svojich finančných zdrojov a v budúcnosti si dokáže zaisti finančné zabezpečenie vlastnej existencie a existencie svojej rodiny.

Absolvent pochopí princípy mediácie, osvojí si fázy mediácie a takisto si osvojí mediačné techniky a následne dokáže konflikt riešiť mediáciou.

Absolvent nielenže získa zručnosti konflikty efektívne riešiť, ale takisto im aj predchádzať v rôznych oblastiach svojho života. Zručnosti vedúce k predchádzaniu konfliktom, zručnosti efektívneho riešenia konfliktov, techniky interpersonálnej komunikácie posilňujú zdravé sebavedomie žiakov a pomáhajú im k sebarealizácii v osobnom a v budúcnosti aj pracovnom živote.

Absolventi si osvoja vedomosti a získajú zručnosti na prácu s detskou skupinou a skupinou mládeže v oblasti peer mediácie. Dokáže efektívne využívať lektorské zručnosti, prezentačné a facilitačné metódy práce so skupinou.

Cenník kurzov

Kurz mediátor

pôvodne 630€

aktuálne 610€

Mediácia v rodinných sporoch


pôvodne 400€

aktuálne 370€

Balíček kurzov 

Mediátor a Mediácia v rodinných sporoch   


aktuálne 899€

Kurz rozvoja mediačných zručností


49€

Manažment mediačnej kancelárie


40€

Kurz peer mediácie


50€


Ubytovanie na osobu  a noc


V cene kurzu je započítaná úhrada za prednáškovú miestnosť, občerstvenie, odmena lektorov, certifikát, konzultácie s lektorom, špeciálna didaktická technika a v rámci kurzu Mediátor a Mediácia v rodinných sporoch sú to študijné materiály a štartovací balíček mediátora na dvd.


18€

Termíny kurzov


Kurz Mediátor 

Realizácia kurzu v Banskej Bystrici, maximálny počet frekventnantov kurzu je 10. 

Začiatok kurzu je 7.9.2017. 

Ostatné termíny sa dohodnú priamo s prihlásenými účatníkmi kurzu.

(200 hodín prezenčnou formou)


Kurz Mediácia v rodinných sporoch

Realizácia kurzu v Banskej Bystrici, maximálny počet frekventnantov kurzu je 10.

Začiatok kurzu je 16.9.2017.

Ostatné termíny sa dohodnú priamo s prihlásenými účatníkmi kurzu. 


Kurz rozvoja mediačných zručností

Realizácia kurzu v Banskej Bystrici, maximálny počet frekventnantov kurzu je 5. 

Termín kurzu: po dohode s prihlásenými záujemcami o tento kurz.


Manažment mediačnej kancelárie

Realizácia kurzu v Banskej Bystrici, maximálny počet frekventnantov kurzu je 5.

Termín kurzu: po dohode s prihlásenými záujemcami o tento kurz.


Prihláška na kurz

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.