Mnoho ľudí je nespokojných s aktuálnym školstvom nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Medzi časté sťažnosti patrí veľké časové a psychické zaťaženie dieťaťa, málo času pre rodinný život a oddych či zbytočné informácie. Aj kvôli tomu vznikli alternatíve školy. V čom sa teda odlišujú od tej „tradičnej“?

školák

V prvom rade sa zameriavajú na dieťa ako na jednotlivca s vlastnými záujmami, schopnosťami a potrebami. Z týchto faktorov sa odvodzuje, čo je dieťa potrebné učiť. Učenie sa pri tom nechápe ako cieľ, ale ako prostriedok rozvoja žiaka. Zdrojom vedomostí má byť literatúra, ale aj samostatná práca či experimentovanie. Významnú rolu tu určite hrá tvorivosť a kreativita. Spomínané záujmy žiaka sú podporované v priebehu celého výchovno-vzdelávacieho procesu, a to napríklad formou výberu z mnohých voliteľných predmetov. V neposlednom rade sa kladie dôraz aj na estetickú stránku školy, ktorá má pripomínať domov žiakov.

Samozrejme, existujú viaceré druhy alternatívnych škôl. Medzi tie známejšie patrí Daltonská škola. V tomto prípade si žiaci sami stanovujú ciele, ktoré chcú vo vyučovacom procese dosiahnuť. Na základe týchto cieľov sa žiak nielen učí, ale je dokonca sám zodpovedný za ich plnenie. Táto škola vychádza z predstavy, že vnútorná motivácia je efektívnejšia ako vonkajšia.

studium

Ďalším spôsobom výučby je pedagogický pragmatizmus. Zameriava sa na to, čo má v živote človeka praktickú využiteľnosť, spája učenie so životom. Žiakov sa snaží viesť k navrhovaniu riešenia rôznych životných problémov cez hľadanie, selektovanie a zvažovanie významu rôznych informácií.

Progresivistické hnutiepodnecuje spoluprácu žiakov namiesto súťaženia medzi nimi. Tvrdí, že škola má pripraviť človeka na kvalitu vzťahov v živote, starostlivosť o svoje zdravie a zároveň ho pripraviť na povolanie.

matematika

Posledným zameraním alternatívnych škôl, ktorému je venovaný tento článok, je globálna výchova. Dôraz kladie na tvorbu životného prostredia pre trvalo udržateľný rozvoj na planéte. Učí zodpovednosti za rovnováhu prírody a človeka, venuje sa komunikácií s prírodou a taktiež environmentálnej výchove.