Mgr. Martin Dubníček

riaditeľ centra, mediátor MS SR číslo 328, lektor 

Narodil som sa v roku 1974 v Bratislave. Už popri štúdiách na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského Bratislava katedre Sociálnej práce som sa od roku 2000 zaujímal o mediáciu. Od roku 2009 po získaní predošlých poznatkov sa mediácii venujem profesionálne. V svojej praxi som aplikoval aj poznatky získané z oblasti psychiatrie a psychológie. Počas praxe mediátora som založil Mediačno-konzultačné centrum SOVA. Som autorom modelov spolupráce v mediácii, spoluautorom peer mediacie na stredných školách, zakladateľom Česko - Slovenského mediačného fóra, spolupracujem na legislatíve v súvislosti s mediáciou, som autorom článkov v elektronických a printových médiách, ako aj relácie v rádiu Lumen. Počas svojej praxe ročne odmediujem cca 50 sporov. Špecializujem sa na spory v rodinnej oblasti, venujem sa ja obchodným sporom, aktívne aplikujem mediáciu v samospráve. Od roku 2012 som zapísaný v zozname mediátorov, ktorí pristúpili European code of conduct for mediators, vedenom Európskou komisiou EU, a to ako prvý mediátor zo Slovenskej republiky. 

Kontakt:   0918 467 030,   mediatorbb@gmail.com

Mgr. Peter Maľa, PhD.

mediátor MS SR č. 649, lektor

Som absolventom Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore andragogika so zameraním na profesijnú andragogiku. V rámci svojho štúdia som sa zameriaval na oblasť vzdelávania mediátorov. Od roku 2003 do roku 2012 som pracoval v resocializačnom stredisku pre drogovo závislých klientov, kde som sa venoval priamej práci s klientom a neskôr aj manažmentu v tejto oblasti ako zástupca riaditeľa. Okrem toho som poskytoval sociálne poradenstvo v oblasti závislostí pre klientov mimo resocializácie. Z tohto obdobia mám skúsenosti so vzdelávaním v oblasti interpersonálnej komunikácie a efektívneho riešenia konfliktov. Od augusta 2012 som mediátorom zapísaným v zozname MS SR pod č. 649 a od septembra 2012 pracujem v Mediačno - konzultačnom centre Sova v Banskej Bystrici ako mediátor, manažér a lektor ďalšieho vzdelávania. Od roku 2017 spolupracujem ako lektor s Asociáciou lektorov a kariérnych poradcov.

Publikačná činnosť

Kontakt:   0907 430 182,   malamediator@gmail.com

Ing. Soňa Malecová

mediátor MS SR č. 1672

Kontakt: 0905 638 769, malecovasona@gmail.com